Tööinspektsiooni selgitus artiklile: "Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski eksib"

Et asjasse selgust tuua ning juhindudes avaliku teabe seaduse § 30 lõikest 4, mille kohaselt Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud edastama meediateenuse osutajatele või trükiajakirjandusele avalikustamiseks nende valduses oleva teabe sündmuste ja faktide kohta, mille puhul on eeldada avalikkuse huvi ning väärteomenetluse seadustiku § 62 lõikest 1, mille kohaselt võib kohtuvälise menetluse kohta väärteomenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides andmeid avaldada enne otsuse tegemist üksnes juhul, kui sellega ei kahjustata ülemäära väärteomenetlust, riigi huve või ärisaladust, samuti andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul, avalikustame töödeldud isikuandmetega Ekspress Meedia AS’ile koostatud väärteoprotokolli ning kaebuse, mis on menetluses alustamise üheks ajendiks.

Delfis ilmus 7. juunil 2017 järgmine artikkel "Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski eksib".

Lisame veel, et enne konkreetsete kaebuste alusel algatatud väärteomenetlust saatsime Ekspress Meedia AS-le, nagu mitmele teisele alaealistele tööd pakkuvatele ettevõtetele, välja märgukirja, milles selgitasime kehtivaid seadusi ning Tööinspektsiooni nägemust laste töötamise teemal. Märgukiri nr 1.4-1/1133 saadeti välja  20.05.2016, Ekspress Meedia AS vastas sellele 31.05.2016, väljendades arvamust, et lehelapsed ei ole töösuhtes ning kõik seaduse nõuded on täidetud.
 
Tööinspektsioon on korduvalt avalikult väljendanud arvamust lehelaste töötamise ja töötingimuste kohta, näiteks on inspektsiooni seisukohad avaldatud järgmistes väljaannetes

Lisaks viidatud artiklitele teeme aktiivset teavitustööd ja oleme seoses noorte töötamisega viinud läbi mitmeid infohommikuid ja teabepäevi, ainuüksi sel aastal on inspektsioon läbi viinud 7 infohommikut ning esinenud erinevatel üritustel kokku 29 ettekandega, mis on seotud just noorte töötamisega. Kuulajateks on olnud nii tööandjad, noored ise kui ka noorte töötamisega seotud organisatsioonid. Info meie avalike teabepäevade kohta on alati leitav portaalist Tööelu.ee.
 
Kuid ka varasematel aastatel oleme me laste ja noorte töötingimuste osas korraldanud mitmekümneid teavitusüritusi. Kõigist meie tegevustest on antud ülevaade iga-aastastes töökeskkonna ülevaadetes, mis on avaldatud Tööinspektsiooni kodulehel http://www.ti.ee/est/meedia-trukised-statistika/statistika/statistika/
 
Alaealistega seotud info on kättesaadav juba viidatud Tööelu portaalis ja inspektsiooni kodulehel.
 
Ehk mitmeid kordi on nii avalikult kui otse selgitatud, millised on inspektsiooni seisukohad, seega ei saa väita, et tegemist oleks uue seisukohaga ning info tuli meediagrupile ootamatult.

Väärteomenetluse protokoll ja kaebus Tööinspektsioonile: