Menu

Järelevalvet teostavad tööinspektorid, kes kontrollivad ettevõtetes töötervishoiu ja tööohutuse seisukorda. Töösuhteid kontrollivad tööinspektor-juristid.

Tööinspektor lepib tavaliselt et­tevõtte juhiga eelnevalt kokku külastusaja ja selgitab, mis on külastuse eesmärk. Vahel esineb ka etteteatamata külastusi, näiteks kui tööinspektor teostab järelkont­rolli või külastab ehitusplatse. Ettevõtte poolt kaasatakse kontrolli juurde tööandja esindaja ning võima­lusel ka töötajate esindaja ehk töökeskkonnavolinik.

Külastuse tulemused vormistatak­se kontrolli protokolli. Kui esineb puudusi, siis määrab tööinspektor nende kõr­valdamise tähtajad. Kui puu­dus on väga ohtlik, võib järgneda väärteomenetlus koos trahvi määramisega. Kui tööinspektor tuleb ettevõttesse kontrollkäigule, siis on ta alati valmis nõustama töökeskkonna parendamisel.