Menu

Isikuandmete töötlemine Tööinspektsioonis

Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on Tööinspektsioon. Meie kontaktandmed on:

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3 12618, Tallinn

Telefon: (+372) 6 40 6000

E-post: info|ät|ti.ee

Võrgukodu: www.ti.ee

Isikuandmetetöötlemine Tööinspektsioonis: andmekaitse|ät|ti.ee

Volitatud töötleja

Võrgukodu infotehnoloogiat haldab registrite ja infosüsteemide keskus, mille kontaktandmed on:

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Uus-Tatari 25, 10134 Tallinn

Telefon:  (+372) 7943 900

E-post: info|ät|tehik.ee

Võrgukodu:  www.tehik.ee

Kui teil tekib Tööinspektsioonis isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, muresid või kaebusi, siis võtke meiega julgesti ühendust e-postil andmekaitse|ät|ti.ee 

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta Tööinspektsioonis, vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.


Kui külastate meie veebilehte

Kui külastate meie veebilehte ja tutvute sealse infoga, siis veebilehe külastajate andmeid me ei näe.

Rakendame oma välisveebis veebianalüütika tööriista Google Analytics, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja meie veebilehte kasutab. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning välisveebi lehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta.

Kogutavaid andmeid ei seostata isikut tuvastava teabega ning me näeme neid üksnes isikustamata kujul; need andmed on aluseks ainult veebilehe külastusstatistika koostamiseks. Saadud teavet kasutame oma veebilehe sisu ja struktuuri arendamiseks ning kasutusmugavuse suurendamiseks.

Lisateave tööriista Google Analytics kohta:


Kuidas hoiame teie isikuandmeid?

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku kasvõi kaudselt tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Siit lehelt leiate ülevaate, millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on inimese õigused andmete töötlemisel.

Tööinspektsioon, kui isikuandmete töötleja, kogub isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik Tööinspektsiooni põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse meie välisveebis (välislingid).


Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus Tööinspektsioonis

Tööinspektsioon kui isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid Tööinspektsiooni põhimääruses  sätestatud ülesannete täitmiseks. Tööinspektsiooni peamised ülesanded on teostada riiklikku järelevalvet töötervishoidu, kontrollida tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas. Teeme ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks. Uurime surmaga lõppenud tööõnnetusi ning vajadusel kutsehaigestumisjuhtumeid ja muid tööõnnetusi. Teeme turujärelevalvet töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste tagamise üle. Vajadusel korral  kontrollime uue või rekonstrueeritud ehitise töötingimuste vastavust kehtestatud nõuetele. Vajadusel teeme otsuseid seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku või kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise kohta. Lahendame töövaidlusavaldusi, viime läbi väärteoasja kohtuvälise menetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras. Teavitame üldsust töökeskkonnast. Teeme koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kogume lähetatud töötajate teatiseid. Vastame Teie märgukirjadele, selgitustaotlustele, teabenõuetele. Osutame juristi nõustamisteenust. Reageerime meile saabunud vihjetele ja kaebustele.

Andmeid töötleme eriseaduste alusel ulatuses, mis on vajalik seadustes kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks olevad seadused on loetletud meie õigusaktide rubriigis valdkondade kaupa.

Kaitsmaks Teie isikuandmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest, oleme rakendanud nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.

Hoiame teie isikuandmeid, kui saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vihje

Nimetatud dokumendid  registreeritakse Tööinspektsiooni dokumendihaldussüsteemis ITI ning edastatakse asjassepuutuvatele teenistujatele  Dokumendiregistri avalikus vaates avaldame avaliku teabe seaduse alusel kirjavahetusest osa andmeid. Me ei avalda dokumendiregistri kaudu eraisikute andmeid sisaldavaid dokumente. Dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul.

Kui saadate meile kirja juriidilise isiku või asutuse esindajana ja kasutate kontaktteabes isiklikke kontaktandmeid, siis on Teie kontaktandmed meie dokumendiregistri avalikus vaates nähtavad, sest juriidilisel isikul ja asutusel endal ei ole eraelu ja kirja saamisel ei eeldata Teie tegevust eraisikuna.

 

Kui kirja saatja on eraisik, siis saatja nime me ei avalikusta, vaid märgime saatjaks eraisik. Olenevalt Teie kirja sisust märgime dokumendi pealkirja- kui sisaldab tundlikku infot, siis kirjutame pealkirja üldistatult (nt „Pöördumine“, „Järelepärimine“, „Teabenõue“, „Selgitustaotlus“). Tööinspektsiooni dokumendihaldussüsteemis ITI on Teie nimi, postiaadress ja saadetud dokumendi täpsem pealkiri ning Teie pöördumise sisu nähtav ainult infosüsteemi kasutajatele.

Teie pöördumises sisalduvaid andmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie andmetest kui vastuse koostamiseks vaja. Kui aga olete saatnud meile kirja, millele vastamine ei ole meie pädevuses ja saadame kirja teisele asutusele, siis edastame selle kirja juba juurdepääsupiiranguga, mis on teisele asutusele täitmiseks kohustuslik ja informeerime kirja edastamisest ka Teid.

Me kasutame eraisikutega suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) §35 lg 1 p 11-15 sätetele ning kehtestame juurdepääsupiiranguid järgmistele dokumentidele:

 • dokumendid ja kirjavahetus, mis sisaldab eriliiki  isikuandmeid, perekonnaelu üksikasju, isiku vaimsete või füüsiliste kannatuste kirjeldusi;
 • dokumendid (sh lepingud ja kirjavahetus), mis sisaldavad eraisikute isikuandmeid, millele juurdepääs võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust (kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon);
 • tööõnnetuste, kutsehaiguste, tööst põhjustatud haigestumiste dokumendid;
 • töövaidluse dokumendid.

Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus) ja põhjendatud vajadus.

Kui Teie pöördumine sisaldab tundlikku teemat (tööõnnetused, tööstpõhjustatud haigused,  kutsehaigused, töövaidlused, vihjed, kaebused) piirame dokumentidele juurdepääsu inspektsioonisiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda Tööinspektsiooni teenistujad, kellel ametiülesannete täitmiseks on see teave vajalik.

Säilitame eraisikutega seonduvat kirjavahetust

Eraisikutega seotud dokumente säilitame järgmiselt:

 • Kirjavahetus eraisikutega 3 aastat (selgitustaotlused ja teabenõuded)
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimistoimikud ja dokumendid 55 aastat
 • Tööst põhjustatud haigestumistega seotud dokumendid 10 aastat
 • Töövaidluse dokumendid 5 aastat , töövaidlusotsust säilitame alatiselt.

Kirjasaatmise viisid

Dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul krüpteeritult.

Eraisikutega seotud menetlusdokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu (asutustevahelise dokumendivahetuse infosüsteem), vajadusel krüpteeritult asutuse kindlale isikule.

Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi krüpteeritult e-posti  ja dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Tööõnnetusega setud dokumente edastame krüpteeritult tööandja volitatud terviseandmete töötlejale. Volitus on vajalik, et oleksime kindlad, et saadame eriliiki isikuandmeid turvaliselt töötlejale, kellel on õigus terviseandmeid töödelda.

Juhime tähelepanu: Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustikust. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, annab töövaidluskomisjonile õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks. Töövadluskomisjonil on õigus avalikult kättetoimetatava dokumendi väljavõte avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Avalikku kättetoimetamise võimalust kasutab töövaidluskomisjon ainult juhul kui töövaidlus osapool ei kinnita töövaidluskomisjoni poolt saadetud menetlusdokumentide kättesaamist e-posti või posti teel.

Hoiame teie isikuandmeid, kui helistate infotelefonile

Kui helistate meie infotelefonile, siis kõik telefonikõned salvestatakse. Sellest teavitatakse teid täiendavalt enne telefonikõne algust, kui olete valinud meie infotelefoni numbri. Kui te ei ole nõus telefonikõne salvestamisega, on teil võimalus telefonikõnest loobuda ja võtta meiega ühendust muul viisil. Salvestatud telefonikõnesid säilitatakse kaks kuud, peale seda kõned kustutatakse.


Isikuandmeid edastame registritesse

Isikuandmeid edastame tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotult Haigekassale, samuti anname infot tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta Tööpoliitika infosüsteemi, mida haldab Sotsiaalministeerium.


Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kaua neid säilitatakse?

 • Meile tööle kandideerimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kuidas inimene saab tutvuda tema enda kohta käivate andmetega?

 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks palume esitada isikustatud teabenõude, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektroonselt.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist,
 5. kahjustada riiklikku julgeolekut.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Tööinspektsioonis, saate vastuse meie andmekaitse eest vastutavalt isikult. Palume kirjutada aadressil andmekaitse|ät|ti.ee

Kui Te leiate, et andmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

 


Andmete töötlemine töövaidluses

Töövaidluse käigus koguneb töövaidluskomisjonile isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet, mille töötlemisel järgime meile õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud põhimõtteid. Töövaidlusavaldus ja sellele lisatud dokumendid edastame vastaspoolele muutmata kujul.

Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleme andmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud töövaidluse lahendamiseks. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.

Töövaidlusdokumendid sisaldavad andmeid, mis on juurdepääsupiiranguga ning mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks.  Juurdepääsupiiranguga dokumente kolmandatele osapooltele ei avalikustata, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti kirjalik luba (nt. volikirja alusel esindajale).

Tööinspektsiooni dokumendiregistris on töödeldud kujul kättesaadavad jõustunud töövaidlusotsused.

Töövaidluskomisjoni kasutuses olevaid isikuandmeid sisaldavaid töövaidlusdokumente säilitame 5 aastat, otsust säilitame alatiselt.

Juhime tähelepanu! Menetlusdokumendi kättetoimetamisel juhindub töövaidluskomisjon tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317, mis annab töövaidluskomisjonile vajadusel õiguse menetlusdokumendi avalikuks kättetoimetamiseks kasutades väljaannet Ametlikud Teadaanded.

 

 


Avaandmed

Avaandmete lehel jagame Tööinspektsiooni avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis ja ilma ligipääsupiiranguta.