Menu

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad õigusaktid

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid

1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
2. Töötajate tervisekontrolli kord
3. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
4. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
5. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 
6. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
7. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
8. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
9. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
10. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
11. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
12. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord
13. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
14. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord 
15. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
16. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
17. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
18. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
19. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
20. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
21. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
22. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
23. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
24. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
25. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
26. Kutsehaiguste loetelu
27. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord