Menu

Ennetuse ja õigusosakonna jurist

Konkursi tähtaeg: 03.08.2017    

Ametikoha tüüp: spetsialist  

Asutus: Tööinspektsioon  
  
Asutuse tutvustus:

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
 
Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis. 
  
Asukoht - riik: Eesti  
  
Asukoht - maakond: Harjumaa  
  
Asukoht - linn / täpsem koht:
  Tallinn, Harjumaa  
  
Valdkond:
  avalik haldus, õigus  
  
Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga, osaline 
  
Tööülesanded:

Pakume ametniku ajutise eemalviibimise ajaks tööd ENNETUSE JA ÕIGUSOSAKONNA JURISTILE,

Ametikoha eesmärgiks on teostada kontaktivaba ennetavat järelevalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ning seeläbi tõsta tööandjate teadlikkust kehtivast õiguskorrast.
 
Peamised kohustused:


-          Järelevalve teostamine ettevõtte külastuseta, sh töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise  kontrollimine korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse üldpõhimõtteid järgides;
-          Töötamise registrisse kantud alaealiste töötingimuste kontrollimine ning andmete sisestamine Tööinspektsiooni infosüsteemi ITI. Vajadusel keelava otsuse tegemine alaealise töötamise kohta;
-          Isikute avaldustele, kaebustele ja teabenõuetele vastamine ning märgukirjade saatmine tööandjatele;
-          Isikutele töösuhtealase teabe andmine juristi vastuvõtu ajal.
  
  
Nõuded kandidaadile:
 

 
 
 
Kohustuslikud:
 
Soovituslikud:
 
Haridus, eriala
 
1)      rakenduslik või akadeemiline juriidiline kõrgharidus või selle omandamine;
 
2)      ametialane enesetäiendamine.
 
 
 
Teadmised, oskused
 
1)      riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 
2)      Tööinspektsiooni tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, asjaajamiskorra ja kontoritöö korralduse põhimõtete ning dokumenditöö põhjalik tundmine;
 
3)      teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struk­tuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnas Euroopa Liidu kontekstis;
 
4)      pädevusse kuuluvatest õigusaktidest;
 
5)      hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
 
6)      eesti keele oskus kõrgtasemel;
 
7)      ühe võõrkeele (soovitav vene või inglise keel) oskus kesk-tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 
8)      ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, asutuse tegevusvaldkonna infosüsteemide tundmine, ametikohal vajalike arvuti­programmide ja andmekogude käsitsemise oskus
 
B-kategooria juhiluba ja sõiduki juhtimisoskus
 
Töökoge­mused
 
eelnev töö- või praktikakogemus vähemalt üks aasta
 
kogemus tööõigusaktide rakendamisel
 
Isiksuse­omadused
 
1)      algatusvõime ja loovus, sh võime algatada ja ellu viia muudatusi;
 
2)      töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 
3)      kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus,
 
4)      intellektuaalne võimekus, sh olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omandada informatsiooni kasutusvalmina, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
 
5)      lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele ning isiksuse arengule.
 
 


 
  
Omalt poolt pakume:

PAKUME võimalust õppida parimatelt ning teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd määratud ajaks asendajana Tööinspektsiooni Tallinna kontoris, valmisolekuga liikumiseks Eesti piires.
 
·          Tööga kaasnevad erinevad täienduskoolitused.
·          Meil on toetav kollektiiv, parim arenemisvõimalus tööõiguse valdkonnas, 35-päevane puhkus ja põhipalk alates 950 eurost (katseajal) kuus. 
  
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel  
  
Kontaktisiku nimi: Meeli Miidla-Vanatalu  
  
Kontaktisiku eposti aadress: meeli.miidla-vanatalu@ti.ee  
  
Tingimused ja lisainfo:

Kandidaadilt OOTAME:
·          motivatsioonikirja koos kinnitusega, et puuduvad avaliku teenistuse seaduse § 15 loetletud asjaolud, mis välistaksid ametniku teenistusse võtmise;
·          CV-d ehk elulookirjeldust.  
   
Dokumendid palume saata hiljemalt 03. august 2017 e-posti aadressile meeli.miidla-vanatalu@ti.ee märgusõnaga „ennetuse ja õigusosakonna jurist“.
Lisainfo telefonil 53024017.
Aita meil muuta töösuhted korrektseks ja töövaidlused ajalooks!


Töötajate kinnitatud koosseis

Tööinspektsiooni tegevuse peaeesmärgiks on tulemusliku töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete alase järelevalve abil tööelu kvaliteedi parandamine.

Otsime oma meeskonda eelkõige tehnika-, töötervishoiu- ja töösuhetealase ettevalmistusega ja kogemusega spetsialiste, kes soovivad kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele.