Menu

Tellija vastutus

Kui Eestisse lähetatud töötaja on seotud hoonete ehitamise, remondi, hooldamise, muutmise või lammutamisega seonduvate ehitustöödega, kaasa arvatud kaevetööd, pinnaeemaldustööd, tegelikud ehitustööd, valmiselementide koostamis- ja lammutustööd, ühendamis- või paigaldustööd, muutmis-, renoveerimis-, remondi-, lahtivõtmis-, lammutus-, hooldus-, värvimis- ja puhastustööd ning parandustööd ning tööandja jätab talle maksmata töötasu, siis on võimalik see välja nõuda lähetatud töötaja tööandjalt teenuse tellinud isikult juhul, kui tööandjalt ei ole võimalik pärast otsuse täitmisele pööramist töötasu kuue kuu jooksul sisse nõuda. Kui aga lähetatud töötaja tööandjalt teenuse tellinud isik on igapäevases majandustegevuses suhetes lähetatud töötaja tööandjaga järginud korraliku ettevõtja hoolsust, on ta eelpool nimetatud kohustusest vabastatud. Siinkohal on oluline veel märkida, et töötasu nõue on piiratud töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammääraga.


Rahaline haldusmeede

Vastavalt Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusele võib välisriik esitada Eesti Vabariigile taotluse nõuda sisse tööandjalt töötajate lähetamise suhtes kohaldatavate nõuete täitmata jätmise eest rahaline haldusmeede.  Sellise haldusmeetme määramisel piiriülesel teavitamisel ja täitmiseks esitamisel on rakendusasutuseks Tööinspektsioon, kelle kohustuseks on teavitada isikut rahalise haldusmeetme otsusest ja otsusega seotud dokumentidest, samuti otsuse vaidlustamise võimalikkusest selle tegemise riigis esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.


Vaidluste lahendamine

Lähetatud töötajal on vaidluse korral võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda Eesti Vabariigi töövaidlusorganisse või kui vastav õigus tuleneb välislepingust, siis ka välisriigi töövaidlusorganisse. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on neli kuud, palganõuete puhul kolm aastat, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil lähetatud töötaja sai teada või oleks pidanud teada saama oma õiguste rikkumisest. Vastavalt Eestis kehtivale seadusele on töövaidluste lahendamisel töökeeleks eesti keel.  Samuti töövaidluskomisjoni tuleb esitada eestikeelne avaldus koos eestikeelsete tõenditega. Kui esitatud avaldus või dokumendid on võõrkeelsed, on töövaidluskomisjonil õigus nõuda nende tõlget eesti keelde.

Lähetatud töötajal on õigus pöörduda oma nõuete kaitseks ka Eesti Vabariigi kohtusse.