Menu

Lähetatud töötajale kohaldatakse Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadust (TTOS). Nimetatud seadust kohaldatakse lähetatud töötajale ka juhul, kui selle sätted on talle vähem soodsamad kui vastava välisriigi seaduse sätted. Eestis kehtivate töötervishoiu ja tööohutus nõuete täitmise tagab tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis tööülesandeid täidab. See tähendab, et lähetatud töötajaid Eestis vastuvõttev ettevõte peab arvestama, et tal on kohustused ka nende töötajate töötervishoiu ja tööohutuse osas ning talle kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisel TTOS-s vastutuse kohta sätestatut. Tulenevalt Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadusest (ELTTS) on lähetatud töötaja tegelikul tööandjal ja tellijal või isikul, kelle juures lähetatud töötaja tööülesandeid täidab, võimalus kokku leppida, kes neist TTOS nõuete täitmise eest vastutab või millistel juhtudel või millises osas. Siinjuures tuleb tähele panna, et kui kokkulepet sõlmitud ei ole, vastutab TTOS nõuete täitmise eest tellija või isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Kindlasti peab olema teadlik, et lähetatud töötajale peavad olema tagatud samasugused tingimused kui oma ettevõttes töötavatele töötajatele.