Menu

Teadmised üksteise õigustest ja kohustustest on hea ja avatud suhtlemise alus tööelus. Teadlik käitumine töösuhetes annab osapooltele võimaluse olla teineteisele võrdväärne partner ja kaasatud tööelu kujundamisse.

Eestis reguleerivad tööelu järgmised õigusaktid:


Töölepingu seadus (TLS)

Reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. Seadus koondab individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, sealhulgas reeglid töölepingu sõlmimisele ja lõppemisele, töötasule, töö- ja puhkeajale, puhkusele ning varalisele vastutusele. Oluline on meeles pidada, et vaidluse korral annab lõpliku lahenduse töövaidluskomisjon või kohus. TLS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.


Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (ELTTS)

Seaduse eesmärk on tagada teenuste osutamiseks välisriigist Eestisse lähetatud töötajate õiguste kaitse ning teenuse osutamisega tegelevate tööandjate aus konkurents. ELTTS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.


Võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS)

Seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. VõrdKS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.


Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS)

Seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. SoVS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.


Rahvusvahelise eraõiguse seadus (REÕS)

Seadust kohaldatakse juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Kui seaduse, välislepingu või tehingu kohaselt kuulub kohaldamisele välisriigi õigus, kohaldab kohus seda sellest sõltumata, kas selle kohaldamist taotletakse või mitte.Välisriigi õiguse kohaldamisel lähtutakse kohaldatava õiguse tõlgendusest ja kohaldamise praktikast vastavas riigis. REÕS on kättesaadav elektroonilisest Riigi Teatajast.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 17. Juuni 2008, nr 593/2008 (Rooma I)

Määrus on kohaldatav lepingulistes võlasuhetes seaduste konflikti korral, mis võimaldab lepingu pooltel vabalt valida töölepingule kohaldatava õiguse. Õiguse valik ei või siiski põhjustada töötaja ilmajätmist kaitsest, mis talle on vastavate sätetega ette nähtud ja millest ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda. Kui pooled on jätnud töölepingu  suhtes kohaldatava õiguse valimata, kohaldub lepingule selle riigi õigus, kus töötaja harilikult teeb oma lepingujärgset tööd. Kui nimetatud riiki ei ole võimalik kindlaks teha, kohaldub lepingule selle riigi õigus, kus asub töötaja tööle võtnud ettevõtja tegevuskoht. Kui asjaoludest tervikuna ilmneb, et leping on tihedamalt seotud mõne teise riigiga, kohaldatakse asjaomase teise riigi õigust.

Lähemalt saab määrusega tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71/EÜ, 16. Detsember 1996, töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

Käesolevat direktiivi kohaldatakse liikmesriigis asuvate ettevõtjate suhtes, kes seoses riikidevahelise teenuste osutamisega lähetavad töötajaid ajutiselt tööle muu liikmesriigi territooriumile kui see, kus töötajad tavaliselt töötavad.

Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.

 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/67/EL, 15. mai 2014, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (“IMI määrus”).

Käesoleva direktiivi puhul on tegemist lähetatud töötajate rakendusdirektiiviga, et tõhustada töötajate lähetamise direktiivi 96/71/EÜ kohaldamist ja tegelikku jõustamist, tagades parema kaitse lähetatud töötajatele ning paremini prognoositava ja läbipaistvama õigusraamistiku teenusepakkujatele.

Lähemalt saab direktiiviga tutvuda Euroopa Ühenduse õiguse veebilehel EUR-Lex.